Privacyverklaring

Privacyverklaring Translingo

 
Gegevens van de onderneming
Mijn bedrijf heet Translingo en mijn naam is Silvie van der Zee. Ik ben bereikbaar via het e-mailadres silvie@translingo.info.
 
Privacy van de website
 
Cookies
Zoals op bijna alle websites, worden op die van mij ook cookies gebruikt om gegevens te verzamelen, zoals uw naam, adres en contactgegevens. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer, smartphone of tablet worden geplaatst wanneer u internet gebruikt. Ze worden gebruikt om te onthouden dat u deze website hebt bezocht, zodat u bij een volgend bezoek deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser.
 
Google Analytics
Wanneer iemand naar transling.info gaat, worden er door een externe partij, Google Analytics, standaard internetgegevens en details over bezoekersgedrag verzameld. Dat doe ik om te zien hoeveel bezoekers mijn website krijgt en welke delen van de website ze bezoeken. Bij de verwerking van deze gegevens zijn gebruikers niet herkenbaar. Google of ikzelf proberen niet achter de identiteit van de bezoekers van mijn website te komen.
 
Functies voor sociale media
Deze website bevat functies voor sociale media, zoals snelkoppelingen naar mijn Facebookpagina en Twitterprofiel.  Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (te weten Twitter en Facebook). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing.
 
Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming
Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:

  • Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
  • Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
  • Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
  • Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
  • Het btw-nummer van uw bedrijf

 
Doel van het verwerken van deze gegevens
Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van diensten op het gebied van vertalen en/of proeflezen en/of transcriptie waarom u mij heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. Ik verstrek uw persoonlijke informatie niet aan derde landen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen.
 
Bewaartermijn
Ik bewaar uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonsgegevens zeven jaar lang bewaren.
 
Wie heeft nog meer toegang tot uw gegevens?
Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, waaronder mijn accountant, het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten en overheidsinstanties zoals de Belastingdienst wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting. Al deze partijen voldoen aan de AVG.
 
Klachten
Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegeven omga, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Toestemming vragen
Ik vraag altijd uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doe ik bij het eerste contact met u. Dat staat ook in mijn Algemene Voorwaarden.
 
Toestemming intrekken
U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.
 
Inzien van gegevens
U kunt op elk moment mij vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.
 
Wijzigen van gegevens
U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig als voor mij haalbaar is aan – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.
 
Verwijderen van gegevens
U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.
 
Meenemen van gegevens
Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u uw gegevens naar die nieuwe leverancier meenemen. Dat doet u door mij te vragen uw gegevens te verwijderen en vervolgens de nieuwe leverancier uw gegevens te geven.
 
Automatische verwerking
Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.
 
Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming
De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming ben ikzelf: Silvie van der Zee. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn bedrijf (zie boven).
 
Uw recht om een klacht in te dienen
Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont.
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien. Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en de anderstalige versies, dan prevaleert de Nederlandse versie.
 
Een PDF-versie van deze privacyverklaring kunt u hier downloaden: Privacyverklaring Translingo